CAO afspraken gemeenten


Gezonde werknemers zitten beter in hun vel en presteren beter. De pensioenleeftijd wordt steeds
verder opgeschroefd, zodat we allemaal langer moeten doorwerken. Gemeenten bewegen zich in
een omgeving die voortdurend verandert door technologische ontwikkelingen en verandering van
gemeentelijke taken. Dit vraagt om vitale medewerkers die gedurende hun hele loopbaan energie
hebben om hun werk goed uit te voeren, op verschillende plekken en in verschillende
omstandigheden inzetbaar zijn. Hierdoor is in de CAO van 2019 – 2021 voor de
gemeenteambtenaren, extra aandacht gevestigd op het thema duurzame inzetbaarheid.

Wat betekent de nieuwe CAO voor gemeenten?
Iedere gemeente is verplicht om een vitaliteitsbeleid op te stellen. Als een gemeente geen eigen
vitaliteitsbeleid heeft, moet het beleid maken dat aan de criteria in de CAO voldoet. In de nieuwe CAO zijn vier criteria opgenomen. Die we hieronder kort toelichten.


1. Dialoog tussen gemeente en werknemer
Het vitaliteitsbeleid van een gemeente is een gedeelde verantwoordelijkheid en komt daarom tot
stand op basis van een dialoog tussen de gemeenten haar medewerkers. Dit betekent dat je via de
ondernemingsraad het thema duurzame inzetbaarheid onder de aandacht kan brengen. Bespreek
met elkaar waar behoefte aan is en neem dit op organisatieniveau mee.
Op organisatieniveau kun je als werkgever de hoofdlijnen op het gebied van vitaliteit uitzetten.
Iedere leidinggevende kan ook in gesprek gaan met haar medewerker om de individuele situatie te
bespreken. Vraag aan hen waar zij behoefte aan hebben en kijk of je tegemoet kan komen in de
wensen en behoeften.


2. Gezondheid is een samenspel van fysiek en mentale factoren
Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. In de Arbowet staan regels waar de
werkgever rekening mee moet houden om werknemers te laten werken. Daarin staat bijvoorbeeld
dat je verplicht bent om een Risicio- Inventarisatie &Evaluatie op te stellen en deze regelmatig te
laten toetsen. Een onderdeel van de RI&E is het aanbieden van een PMO. Hiermee bied je
medewerkers een tool om inzicht te krijgen in haar eigen gezondheid. Als werkgever geeft het je
handvatten om preventief de komende jaren aan de slag te gaan met de genoemde uitkomsten.


3. Geschikt zijn en blijven voor het werk
De samenleving is continu in ontwikkeling. Vroeger kwamen dienstverbanden van veertig jaar veel
voor. Inmiddels neemt dat steeds meer af. Het vitaliteitsbeleid bestaat uit afspraken die het
werkvermogen en het werkplezier van alle medewerkers versterken. Iedere medewerker heeft het
recht om zich te blijven ontwikkelen:

  • Professionalisering: goed worden en blijven in je werk en bijblijven op werkgebied
  • Wendbaarheid: Het snel en effectief aanpassen aan veranderingen op werkgebied. Denk aan het opnemen van andere rollen of taken binnen het werk of anticiperen op ander werk.
  • Loopbaanbeleid: De bereidheid en het vermogen om te veranderen van functie en/of werkgever.

4. Balans tussen werk en privé
De coronacrisis heeft ons laten zien dat werk en privé steeds meer met elkaar verweven. Niemand
weet hoe de toekomst eruit ziet, maar het aantal thuiswerkdagen zal bij iedere werknemer
toenemen. De CAO biedt voldoende mogelijkheden om tot een goede balans te komen tussen werk-
en privéomstandigheden. Dit kan resulteren in afspraken over flexibel werken, de mogelijkheid om
meer of minder te werken, de opname van verlof en/of zaken als mantelzorg en ouderschap.
Gemeenten bepalen in samenspraak met de werknemersvertegenwoordiging (vakbonden of
ondernemingsraad) tot welk instrumentarium dit leidt. De leidinggevende en de medewerker maken
samen afspraken over de toepassing van dit instrumentarium.

Een goed vitaliteitsbeleid opstellen vergt de nodige inspanning. Welke instrumenten zet je wanneer
in? Wat is het effect? Holland Fit heeft alle diensten in huis om jouw gemeente optimaal te helpen
met de uitvoering van het vitaliteitsbeleid. Denk aan het uitvoeren van een PMO, workshops,
trainingen en trajecten om de gezondheid van werknemers op peil te houden.

Bron: https://www.caogemeenten.nl/
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/advies-werkgroep-verlof-en-vitaliteit-mei-2020.pdf